Doradztwo podatkowe

 

Nasze biuro rachunkowe Annpit z Łodzi prowadzi bieżącą praktykę w zakresie doradztwa podatkowego, potwierdzone zdanym egzaminem państwowym, świadczącym o wysokich kwalifikacjach w tym zakresie.

 

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych na bieżąco kontrolującej nasze kompetencje, gwarantującej znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 

Wszystkie wykonywane przez nasz czynności doradztwa podatkowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC i są objęte tajemnicą zawodową co zapewnia bezpieczeństwo naszym klientom.

 

Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega ochronie ustawowej i jest zaliczane do kategorii zawodów zaufania publicznego.

 

Wykonywanie ich przez podmioty nie uprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o doradztwie podatkowym z dni 5 lipca 1996 r

 

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

 

  • Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami
  • Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.