Zeznanie roczne PIT 28

 

Źródło: https://www.e-pity.pl/abc_podatki/deklaracje/pit_28/

Przeczytaj: Broszurę informacyjną - najem - przygotowaną przez Ministerstwo Finansów

 

Deklaracja PIT 28: ryczałt ewidencjonowany

 

Deklarację PIT 28 wypełniamy dla przedsiębiorców, jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

 

  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny).

 

Wybór ryczałowej formy opodatkowania

 

Deklaracja będzie dotyczyć przedsiębiorców, jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego złożyli pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – oświadczenie to powinni złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu lub też kontynuacji działalności opodatkowanej ryczałtem (a zatem po dokonaniu wyboru opodatkowania ryczałtem nie złożyli za następne lata oświadczenia o opodatkowaniu według innych zasad).

 

W przypadku uzyskiwania przychodów z najmu opodatkowanego ryczałtem oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania składa się nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego.

 

Prawo do ryczałtu przysługuje na cały rok podatkowy. W roku kolejnym prawo to nie występuje, jeżeli podatnik przekroczy limit przychodu 150.000 euro (po przeliczeniu na złotówki). Podatnik w trakcie roku może jednak utracić prawo do ryczałtu w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności o czynności, których nie można rozliczać ryczałtem lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez określony czas od momentu podjęcia działalności. Przekroczenie limitu przychodów w trakcie roku podatkowego nie powoduje bezpośredniego przejścia na zasady ogólne. Za dany rok podatkowy, nawet po przekroczeniu limitu, przedsiębiorca składa deklarację PIT 28. Dopiero za rok przyszły wyłączone będzie rozliczenie ryczałtem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego naruszysz zasady prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu, podatek według zasad ogólnych opłacasz od dnia naruszenia tych zasad. Tym samym za czas wcześniejszy przychody opodatkowujesz, składając deklarację PIT 28.

 

Jeżeli przedsiębiorca wykonał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki opodatkowanej ryczałtem – składa PIT 28, jeżeli w danym roku podatkowym nie wykonał tej sprzedaży lub usług na rzecz byłego pracodawcy. Może jednak na rzecz swojego byłego pracodawcy świadczyć usługi inne niż wchodzące w skład czynności wykonywanych na podstawie stosunku pracy. W takim przypadku nadal może opłacać podatek w formie zryczałtowanej i składać deklarację PIT 28.

 

Różne formy przychodów a ryczałt

 

Nie można łączyć opodatkowania ryczałtem w spółce z innymi formami opodatkowania stosowanymi przez pozostałych wspólników. Innymi słowy – wybór formy zryczałtowanej dotyczy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej.

 

Przedsiębiorca nie rozlicza się na deklaracji PIT 28, jeżeli prowadzi działalność w formie spółki i jest to spółka inna niż spółka cywilna lub jawna.

 

Przedsiębiorca nie rozlicza się na deklaracji PIT 28, jeżeli osiąga dochody z najmu lub dzierżawy wykonywanych w formie działalności gospodarczej. Rozliczy natomiast na PIT 28 najem lub dzierżawę realizowaną prywatnie poza działalnością.

 

Przedsiębiorca może składać PIT 28 łącznie z innymi deklaracjami. Jeżeli rozlicza inne źródła przychodów, niż opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – składa dodatkowo inne formularze (PIT 36, PIT 37, PIT 36L, PIT 38).

 

Przedsiębiorca może rozliczać się z prywatnej działalności – na deklaracji PIT 36, a w formie spółki – na deklaracji PIT 28.

 

Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (złożyć PIT 36), a przychody z najmu prywatnego opodatkować ryczałtowo (i rozliczyć na deklaracji PIT 28).

 

PIT 28 a łączne opodatkowanie z małżonkiem

 

Deklaracji PIT 28 nie złoży podmiot rozliczający się łącznie z małżonkiem. Nie ma możliwości opodatkowania łącznego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Małżonkowie rozliczający przychody ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzeczy składają niezależnie dwie deklaracje PIT 28.

 

Opodatkowanie ryczałtem wyłącza możliwość rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem. Wyjątkiem jest rozliczenie przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy.

 

Do opodatkowania ryczałtem stosuje się odliczenia od dochodu i od podatku. Łącznie z deklaracją złożone zostaną zatem również PIT O, PIT D.